16 total views,  1 views today

source

Tin Luc Saddha Bala

View all posts

1 comment

Leave a Reply

  • Nam Mo A Di Da Phat. Nam Mo Hoan Hy Tang Bo Tat. Nam Mo Cau Sam Hoi Bo Tat. Nguyện đem công đức lành, hướng về khắp tất cả, chúng con và chúng sanh, đều chứng thành Phật đạo. Con cảm ơn Qúy Thầy, Sư Cô, Đạo Tràng và Kênh rất nhiều lắm

%d bloggers like this: