Pháp Thoại Hay = Bố Thí Máu = Thượng tọa Thích Tuệ Hải

People & Blogs

CON NGUYỆN CẦU CHO TẤT CẢ CHÚNG SANH Ở CÕI TA BÀ NÀY VƯỢT QUA ĐẠI DỊCH NÀY
CON NGUYỆN Cầu cho quốc thái dân an.CON NGUYỆN cầu cho Mưa thuận gió hòa. CON NGUYỆN CẦU CHO THẾ GIỚI BÌNH YÊN.CON NGUYỆN CẦU CHO NHÂN LOẠI AN NHIÊN MỖI NGÀY.
Nam-mô mười phương Tam bảo tác đại chứng minh.
Xin Thường Niệm A Di Đà Phật 🙏🙏🙏
TỨ HOẰNG THỆ NGUYỆN
– Tự tâm chúng sanh vô biên thệ nguyện độ,
– Tự tâm phiền não vô tận thệ nguyện dứt,
– Tự Tánh pháp môn vô lượng thệ nguyện học,
– Tự Tánh Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành.

 4 total views,  1 views today

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Leave a Reply